(file) Return to Rules.mk CVS log (file) (dir) Up to [Development] / JSOC / proj / sharp / apps

 1 xudong 1.1 # Standard things
 2      sp 		:= $(sp).x
 3      dirstack_$(sp)	:= $(d)
 4      d		:= $(dir)
 5      
 6      # Local variables
 7      
 8      # Common utilities
 9 mbobra 1.4 #EXTRADEPS_$(d)		:= $(addprefix $(d)/, fresize.o)
10 xudong 1.1 
11      # NOTE: Add the base of the module's filename below (next to mymod)
12 mbobra 1.4 MODEXE_$(d)	:= $(addprefix $(d)/, sharp update_sharp_keys)
13 xudong 1.1 MODEXE		:= $(MODEXE) $(MODEXE_$(d))
14      
15      MODEXE_SOCK_$(d):= $(MODEXE_$(d):%=%_sock)
16      MODEXE_SOCK	:= $(MODEXE_SOCK) $(MODEXE_SOCK_$(d))
17      
18      # Modules with external libraries
19      MODEXE_USEF_$(d)	:= $(addprefix $(d)/, )
20      MODEXE_USEF		:= $(MODEXE_USEF) $(MODEXE_USEF_$(d))
21      
22      MODEXE_USEF_SOCK_$(d)	:= $(MODEXE_USEF_$(d):%=%_sock)
23      MODEXE_USEF_SOCK	:= $(MODEXE_USEF_SOCK) $(MODEXE_USEF_SOCK_$(d))
24      
25      EXE_$(d)	:= $(MODEXE_$(d)) $(MODEXE_USEF_$(d))
26      OBJ_$(d)	:= $(EXE_$(d):%=%.o) 
27      DEP_$(d)	:= $(OBJ_$(d):%=%.d)
28      CLEAN		:= $(CLEAN) \
29      		  $(OBJ_$(d)) \
30      		  $(EXE_$(d)) \
31      		  $(MODEXE_SOCK_$(d))\
32      		  $(MODEXE_USEF_SOCK_$(d)) \
33      		  $(DEP_$(d))
34 xudong 1.1 
35      TGT_BIN	    := $(TGT_BIN) $(EXE_$(d)) $(MODEXE_SOCK_$(d)) $(MODEXE_USEF_SOCK_$(d))
36      
37      S_$(d)		:= $(notdir $(EXE_$(d)) $(MODEXE_SOCK_$(d)))
38      
39      # Local rules
40      $(OBJ_$(d)):		$(SRCDIR)/$(d)/Rules.mk
41 xudong 1.3 $(OBJ_$(d)):		CF_TGT := -I$(SRCDIR)/$(d)/../../libs/astro -I$(SRCDIR)/$(d)/../../libs/interpolate -I$(SRCDIR)/$(d)/../../libs/stats -I$(SRCDIR)/$(d)/src/ $(FMATHLIBSH) -I$(SRCDIR)/lib_third_party/include $(GSLH) $(FFTWH)
42 xudong 1.1 $(OBJ_$(d)):		CF_TGT := $(CF_TGT) -DCDIR="\"$(SRCDIR)/$(d)\""
43      
44 mbobra 1.4 #$(EXTRADEPS_$(d)):	CF_TGT := $(CF_TGT) $(GSLH)
45 xudong 1.1 
46 kehcheng 1.2 MKL   := -lmkl_em64t
47 xudong  1.1 
48       ALL_$(d)	:= $(MODEXE_$(d)) $(MODEXE_SOCK_$(d)) $(MODEXE_USEF_$(d)) $(MODEXE_USEF_SOCK_$(d))
49 mbobra  1.4 #$(ALL_$(d)) : $(EXTRADEPS_$(d))
50 xudong  1.1 $(ALL_$(d)) : $(LIBASTRO) $(LIBSTATS) $(LIBINTERP)
51 kehcheng 1.2 $(ALL_$(d)) : LF_TGT := $(LF_TGT) $(MKL)
52       $(ALL_$(d)) : LL_TGT := $(LL_TGT) $(GSLLIBS) $(CFITSIOLIBS) $(MKL)
53 xudong  1.1 
54       # Shortcuts
55       .PHONY:	$(S_$(d))
56       $(S_$(d)):	%:	$(d)/%
57       
58       # Standard things
59       ifneq ($(DEP_$(d)),)
60        -include	$(DEP_$(d))
61       endif
62       
63       d		:= $(dirstack_$(sp))
64       sp		:= $(basename $(sp))

Karen Tian
Powered by
ViewCVS 0.9.4